หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ ยินดีต้อนรับ
www.maechua.go.th
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
วัดชัยเขต ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในชุมชน
เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
1
2
3
 

 
 
 
  เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ ได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลแม่จั๊วะ เป็นเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ ตามพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๔๙๕ เริ่มจากการยกฐานะท้องถิ่นบางส่วนของ ตำบลแม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่ จัดตั้งเป็นสุขาภิบาล มีชื่อว่า “ สุขาภิบาลแม่จั๊วะ” ซึ่งประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ ๑๑๐ ตอนที่ ๒๒๕ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๖ และได้รับการยกฐานะเป็น “เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ” ตามพรบ. เปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบล แม่จั๊วะ พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๖ ตอนที่ ๙ ก หน้า ๒๔ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ เป็นต้นไป
 
  เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ ตั้งอยู่ เลขที่ ๒๙๕ หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ อยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดแพร่ ห่างจากอำเภอเด่นชัย ๗ กิโลเมตรและห่างจาก จังหวัดแพร่ ๒๐ กิโลเมตร มีพื้นที่รับผิดชอบ ๖.๒๕ ตารางกิโลเมตร
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ เขตตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น  
ทิศใต้ ติดต่อกับ เขตตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขตตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย
 
 
  จำนวนประชากรทั้งหมด ๓,๘๘๖ คน แยกเป็น
 
ชาย จำนวน ๑,๘๖๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๘๙
 
หญิง จำนวน๒,๐๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๑๑
  จำนวนครัวเรือนทั้งหมด ๑,๕๒๖ ครัวเรือน
  ความหนาแน่นเฉลี่ย ๖๒๑.๗๖ คน/ตารางกิโลเมตร
 
  เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มกับที่ราบสูง มีแม่น้ำ แม่จั๊วะเป็นแหล่งน้ำสำคัญทางด้านการเกษตรกรรม
 
  ลักษณะภูมิอากาศ ฤดูหนาวอากาศหนาวถึงหนาวจัด ฤดูร้อนอากาศร้อนจัด อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย ๑๘.๓๓ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ๓๖.๑๓ องศาเซลเซียส ฝนตกชุกช่วงเดือน พฤษภาคม ถึงเดือน ตุลาคม อากาศหนาวช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมีนาคม
  เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ มีพื้นที่ครอบคลุม ๑ ตำบล (๗ หมู่บ้าน) ประกอบด้วย ตำบลแม่จั๊วะ หมู่ที่ ๓ (บางส่วน),หมู่ที่ ๔ (เต็มพื้นที่).หมู่ที่ ๕ (บางส่วน),หมู่ที่ ๗ (เต็มพื้นที่), หมู่ที่ ๘ (บางส่วน) หมู่ที่ ๙ (บางส่วน) และหมู่ที่ ๑๐ (บางส่วน)
 
หมู่ที่
จำนวนประชากร(คน)
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  ๑๗ ๑๐ ๒๗  
๓๐๖ ๓๓๘ ๖๔๔ ๒๔๙
  ๑๘๒ ๑๗๘ ๓๖๐ ๑๔๘  
๔๘๐ ๕๔๓ ๑,๐๒๓ ๓๙๙
  ๓๖๔ ๔๐๕ ๗๖๙ ๒๙๕  
๒๖๐ ๒๗๒ ๕๓๒ ๒๐๑
  ๑๓๙ ๑๕๓ ๒๙๒ ๑๒๕  
๑๐ ๑๑๓ ๑๒๖ ๒๓๙ ๑๐๘
รวม ๑,๘๖๑ ๒,๐๒๕ ๓,๘๘๖ ๑,๕๒๖
 
 
  เกษตรกรรมคิดเป็นร้อยละ ๘๐ ส่วนใหญ่ จะเป็นการปลูกข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วเขียว การเลี้ยงสัตว์จำพวกโค สุกร และไก่ อีกร้อยละ ๒๐ เป็นอาชีพสาขาอื่นๆ