หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ ยินดีต้อนรับ
www.maechua.go.th
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
วัดชัยเขต ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในชุมชน
เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
1
2
3
 

 
 

 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ฝึกอบรมให้ความรู้โครงการป้องกันสถานบันของชาติประจำปีงบประมาณ 2563  
 

  ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ กำหนดจัดฝึกอบรมให้ความรู้โครงการป้องกันสถานบันของชาติประจำปีงบประมาณ 2563 ขึ้น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความรู้ความเข้าใจ ความปรองดองสมานฉันท์ ร่วมกันปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความรักความสามัคคีของประชาชนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดิริในพื้นที่ อันจะส่งผลให้ประชาชนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เกิดความรู้รักสามัคคี ตลอดจนเป็นรากฐานที่เหนียวแน่นในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความมั่นคงและเพื่อส่งเสริมให้น้อมนำคุณธรรม 4 ประการ ตามแนวรพะราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาใช้ให้บังเกิดผลในวิถีชีวิของประชาชนอย่างจริงจัง และสงเสริมสนับสนุนการนำหลักธรรมของศาสนามาใช้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ตลอดจนร่วมกันรักษาและส่งเสริมวัฒนธรรมไทย เอกลักษณ์ไทยที่ดีงามให้เป็นมรดกของชาติและทึนที่ดีทางสังคมตลอดไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ธ.ค. 2562 เวลา 16.16 น. โดย คุณ สุรชัย เขียวอ่อน

ผู้เข้าชม 10 ท่าน