หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ ยินดีต้อนรับ
www.maechua.go.th
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
วัดชัยเขต ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในชุมชน
เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
1
2
3
 

 
 
  ประชากรส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ นับถือศาสนาพุทธ ปัจจุบันมีศาสนสถาน จำนวน ๒ แห่ง คือ
 
วัดชัยเขต ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๗ ต. แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่
 
วัดใหม่วงค์วรรณ ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๕ ต. แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่
 
  โรงเรียน (สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ) จำนวน ๑ แห่ง
 
โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ เปิดสอนในระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ แห่ง
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
 
 
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯตำบลแม่จั๊วะ จำนวน แห่ง
 
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ ๑๐๐  
  ประชากรส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลจะยืดถือตามประเพณีดั้งเดิม ซึ่งเกี่ยวกับ ชีวิตของคนไทย เช่น ประเพณีการแต่งงาน ประเพณีการบวช ( ชาวแพร่นิยมเรียกว่า “ปอย” ) ประเพณีการทำศพ ฯลฯ และที่แตกต่างจากประเพณี ของชาวไทยในภาคอื่นๆ อย่างเห็นได้ชัด เช่น ประเพณีเท้าทั้งสี่ ประเพณีเอาขวัญ (เรียกว่าขวัญหรือบายสีสู่ขวัญ) ประเพณีส่งเคราะห์ ประเพณีส่งแถน ประเพณีสืบชะตา ส่วนประเพณีที่เกี่ยวกับศาสนา เช่น ประเพณีแห่ครัวทานเข้าวัด ประเพณีทานก๋วยสลาก ประเพณีทานขันข้าว (ถวาย อาหารพระอุทิศส่วนกุศลให้คนตาย) ประเพณีเทศน์มหาชาติ ซึ่งพิธีกรรมก็ไม่แตกต่าง จากจังหวัดอื่น ในภาคเหนือมากนัก ในส่วนของประเพณีที่เกี่ยวกับเทศกาล เช่น เทศกาลสงกรานต์ งานเทศกาลลอยกระทง งานเทศกาลแห่เทียนพรรษา
 
  จะมีรูปแบบของชาวล้านนาไทยทั่วไป เช่น ด้านดนตรี ดนตรีพื้นบ้าน จะประกอบด้วย สะล้อ ซอ ซึง ปี่ก้อย แน และกองอืด ส่วนศิลปะการฟ้อนรำ มีฟ้อนเล็บ ฟ้อนกลองอืด ฟ้อนเทียน ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีศิลปะหัตถกรรม เช่น การแกะสลักไม้สัก เช่น บานประตูโบสถ์ เครื่องเรือน ชุดรับแขก เครื่องใช้ประดับตกแต่งบ้านเรือน
 
 
  ในด้านวัฒนธรรมการกินอยู่ ประชาชนส่วนใหญ่ จะบริโภคข้าวเหนียวเป็นอาหารหลัก รับประทานอาหารพื้นเมือง วัฒนธรรมการแต่งกาย ผ้าพื้นเมืองที่มีชื่อของชาวแพร่ คือ ผ้าหม้อห้อม และวัฒนธรรมการซอ การจ่อย การเล่าค่าว