หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ ยินดีต้อนรับ
www.maechua.go.th
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
วัดชัยเขต ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในชุมชน
เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
1
2
3
 

 
 


นางสาวธมลวรรณ ศรีใจวงค์
ปลัดเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ


นางสาวสงกรานต์ กันทะนะ
รองปลัดเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
 
 


นายจักรพัน วันมหาใจ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางสาวนันท์ทภัส แลวงศ์นิล
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางสาวรัชนีวรรณ สัมมานุช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางวรัญญา จันทร์ทิพย์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางสาวภัคจิรา กาวิน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


จ่าเอก เอกชัย ชนะใหญ่
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญงาน


นางสาวปิยฉัตร ไชยนวรัตน์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ