หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ ยินดีต้อนรับ
www.maechua.go.th
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
วัดชัยเขต ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในชุมชน
เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
1
2
3
 

 
 


นางสาวธมลวรรณ ศรีใจวงค์
ปลัดเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ


นางสาวสงกรานต์ กันทะนะ
รองปลัดเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
 
 


นายจักรพันธ์ สีตะวัน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และส่ิ่งแวดล้อม


พ.จ.อ.สุเมธี ศิริตังสกุล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข


นางวิจิตรา โพธิ์พันธ์ทูล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายพฤหัส ปันสุรินทร์
คนงานทั่วไป


นางประเทือง เทียนทอง
คนงานทั่วไป