หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ ยินดีต้อนรับ
www.maechua.go.th
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
วัดชัยเขต ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในชุมชน
เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
1
2
3
 

 
 
 
   
ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ
     
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ โทรศัพท์สาธารณะและขยายเขตประปาภูมิภาค
 
 
   
ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาแหล่งน้ำ
 
 
   
พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
 
 
   
การจัดการเรื่องขยะมูลฝอย สิ่งแวดล้อม การบำบัดน้ำเสีย การแก้ไขเหตุรำคาญ