หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล แม่จั๊วะ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
 
 
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
วิสัยทัศน์ ทต.แม่จั๊วะ
“บริหารจัดการที่ดี พัฒนาคุณภาพชีวิต ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง”
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปการ
 
แนวทางการพัฒนา
 
 

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า
ท่อระบายน้ำ

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ โทรศัพท์สาธารณะและขยายเขตประปาภูมิภาค
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ
 
แนวทางการพัฒนา
 
 

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาแหล่งน้ำ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
และแก้ไขปัญหาความยากจน
 
แนวทางการพัฒนา
 
 

พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
แนวทางการพัฒนา
 
 

การจัดการเรื่องขยะมูลฝอย สิ่งแวดล้อม การบำบัดน้ำเสีย การแก้ไขเหตุรำคาญ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
แนวทางการพัฒนา
 
 

ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเทคโนโลยี และงบประมาณ สำหรับการจัดการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในเขตเทศบาล

ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเทคโนโลยี และงบประมาณ สำหรับการจัดการศึกษา ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน

เพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

จัดอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ คุณภาพชีวิต สวัสดิการ กีฬาและนันทนาการ
 
แนวทางการพัฒนา
 
 

ป้องกัน ดูแลรักษาสุขภาพอนามัย
และคุณภาพชีวิตของประชาชน

ก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา

การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัย
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
แนวทางการพัฒนา
 
 

อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ยุทธศาสตร์ที่ 8
ยุทธศาสตร์การส่งเสริม พัฒนาเทศบาลและการบริหารจัดการที่ดี
 
แนวทางการพัฒนา
 
 

สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้นำ ประชาคมและการจัดเวทีประชาคม

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ปรับปรุง และลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การบริการประชาชน

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานเทศบาล

ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ ที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน

พัฒนา ปรับปรุง อาคาร สถานที่

จัดระเบียบและรักษาความสงบเรียบร้อย ภายในชุมชน
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 081-8855347
 
เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 54110
โทร : 054-614-165 โทรสาร : 054-614165 ต่อ 102
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
จำนวนผู้เข้าชม 7,883,545 เริ่มนับ 28 มิ.ย. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10